تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - ورم پستان


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

ورم پستان

جمعه 23 مهر 1389-09:38 ب.ظ

حذف و هزینه های جایگزینی :
بخاطر تولید و تولید مثل پایین، ورم پستان یكی از سه دلیل اصلی حذف گاوها در گله می باشد (Young , 2000). ارتباط كیفیت شیر با حذف در بین گله ها و مطالعات متفاوت است . سیگرس و همكاران (2003) درمروری بر مطالعات گذشته گزارش دادند كه %5 تا %17 كل حذف ها با اختلالات پستان ارتباط داد و این نسبت وقتی كهscc بالاو صدمه به پستان در نظر گرفته شود به% 5 / 28 می رسد . در یك مزرعه شیری در ویسكانسین ارتباط كیفیت شیر با حذف 24 % محاسبه شده است (cook & Nordlund , 2004 ).
رونفلد در سال 2005 گزارش دادند كه در طول 60 روز درگیری با ورم پستان بالینی حاد %13 حیوانات حذف شدند و %8 بقیه زودتر خشك شدند ، بعلاوه در مورد ورم پستان كلی فرمی بالینی %23 گاو هاقبل از كامل شدن دوره شیر واریشان حذف شده یا می میرند . در یك بررسی DAISY ( سیستم اطلاع رسانی شیر ، انگلیس ) كه توسط كوسایباتی ، هومی و سلمونت( 1998) انجام گرفت تخمین زده شد كه %2/. از 40 مورد ورم پستان بالینی در گاو ، منجر به مرگ می‌شود. موارد مرگ و میر در آمریكا در سال 2001 ، % 5/2 تخمین زده شد. وقتی هزینه تأخیر در پر شدن جای خالی گاو اضافه شود (14 روز بین حذف گاو و تولید تلیسه جایگزین : 136 €) در صورتیكه ارزش متوسط یك گاو در گله 956 € باشد، هزینه به ازاء هر رأس گاو حذف شده در همان سال در حدود 92 0/1 € ( معادل 6/11935 ریال)شد . در uk درهمان سال 2000، هزینه هر مورد حذف گاو 690 € ( معادل 7541700 ریال) محاسبه شد (Kossaibati & Esslenont 2000) .
استراس (2000)هزینه جایگزینی در حذف را شبیه سازی كرد، كه در آن هزینه جایگزینی، ارزشی از تلیسه آبستن منهای ارزش گاو زبح شده ای است كه قرار است جایگزین شود بود. این تفاوت بر طبق عمر مورد انتظار یك گاو ( بعنوان مثال 4 سال ) كاهش می یافت . و با تولید بالاتر شیر از گاو مسن تر (تقریبا" 5/ 1 لیتر كمتر برای اولین زایش ) ارتباط داشت . حذف ماه اول شیرواری هزینه جایگزینی 397 € تا 794 € ( معادل 4339210 تا 8678420 ریال) تحمیل كرد. گاو ها در ماههای 4 تا 6 دوره شیر دهی هزینه جایگزینی كمتری در حدود 199 تا 397 € ( معادل 2175070 تا 4339210 ریال) داشتند . پس از آن هزینه جایگزینی بخاطر ارزش تولد یك گوساله اضافی افزایش می یابد . هزینه جایگزینی مناسب در اغلب موارد 99 € ( معادل 1082070 ریال)برای گاوها در پنجمین دوره شیردهی بود و بدترین هزینه های تثبیت شده برای گاوهایی بود كه در دومین یا سومین شیرواری قرار داشتند .
..............
تولید مثل :
در مطالعه‌ای شامل 1001 گاو شیری هلشتاین در 2 مزرعه تجاری، كیرك ( 2004 ) به این دست یافت كه گاو هایی كه یك سابقه قبلی ورم پستان بالینی در اولین زایش خود داشتند ،از زایش تا اولین تلقیح مصنوعی فاصله بیشتری داشتند. گاوهایی كه تا تشخیص آبستنی ، سابقه ورم پستان داشتند ،نسبت به گروه كنترل نرخ آبستنی كمتری دارند. بعلاوه در گاوهای دارای ورم پستان بالینی نسبت به آنهایی كه ورم پستان ندارند سقط بیشتر است. این مسئله با مطالعه هوینگ(1999)مطابقت دارد ، او مشاهده كرد گاوهایی كه به ورم پستان آلوده شده بودند، در اولین 45 روز بعد از تلقیح اغلب 3 برابر بیشتر از گاوهایی كه تجربه ورم پستان را نداشتند سقط داشتند .
ورم پستان تحت بالینی طی 90 روز اول هر شیر دهی می تواند نتایج مخرب مشابهی با موارد بالینی روی تولید مثل داشته باشد . وقتی 758 گاو جرسی مورد بررسی قرارگرفتند، بیشتر از نصف گاوها در ابتدای دوره شیرواری با ورم پستان عفونی شدند و اغلب این موارد تحت بالینی بودند تا بالینی. گاوهایی كه قبل از تلقیحشان ( در اولین 90 روز شیر دهی ) ورم پستان بالینی یا تحت بالینی داشتند ،در مقایسه با گاوهای سالم بین 7 تا 10 روز در اولین تلقیحشان افزایش نشان دادند .
تعداد سرویس به ازاء آبستنی 1/ 2 برای گاو های با ورم پستان تحت بالینی و 3 برای گاوهای با ورم پستان بالینی بود ، در مقایسه با 6/1 برای گاوهای سالم. نتایج در گاو هایی كه در آنها ورم پستان تحت بالینی به بالینی تبدیل شود بدتر می شود . در مرحله بعد فاصله تا اولین آبستنی نسبت به گاوهای سالم در حدود 26 روز بیشتر شد و سرویس به ازاء آبستنی به 3/4 افزایش یافت .
ورم پستان بعد از زایش روی تولید مثل اثری ندارد ( Linderoth, 2003) . مطالعه دیگری شامل داده های 4555 زایش ، نشان داد نرخ آبستنی گاوهایی كه 30 روز بعد از تلقیح مصنوعی ورم پستان داشتند، %38 بود در مقایسه با %46 در گاوهایی كه ورم نداشتند (keltonetal,2001) . لیندروز ( 2003 ) گزارش داد كه نتایج منتشر نشده تحقیق دانشگاه تنیسی نشان می دهد، گاوهایی كه برای آزمایش با استر پتوكوكوس یوبریس عفونی شدند كاهش معنی داری در عملكرد فولیكولی نشان می دهند . اگر گاوها سابقه ورم پستان در آغاز فحلی داشته باشند ، اغلب آنها رفتارهای فحلی را نشان نمی دهند. دلیل این امر این است كه ورم پستان بالینی فحلی را به اندازه یك چرخه كامل به تأخیر می اندازد با وجود این حقیقت كه اندازه مولكول تخمدانی با مولكول گاوهای بدون ورم پستان یكسان باشد .
گاوهای با عفونت ورم پستانی دارای سطح استروژن پایینی هستند و موج هورمون لوتئور لایزیك كه برای تخمكگذاری لازم است را ندارند. بعلاوه سطح بالاتر كورتیزول در خون گاوهای دچار عفونت مشخص می كند كه آنها به خاطر عفونت ورم پستان دچار استرس بودند(Lindereth,2003 ). عفونتهای داخل پستانی بالینی اغلب باعث آزاد شدن واسطه های التهابی می شود، كه می تواند اثرات منفی روی عملكرد جسم زرد، سطوح پروژسترون و دوام اولین آبستنی داشته باشد. این اثرات عمدتا" با آزاد شدن اندوتوكسین در ورم پستان بالینی كلی فرمی همراه می شود . ورم پستان بعد از تلقیح ممكن است به خاطر محور هیپوتالاووس -هیپوفیز- تخمدان ( مغز تخمدان )، محور رحم – تخمدان و یا یك اثر تغذیه ایی روی سطوح هورمون روی ایجاد یا حفظ آبستنی تأثیر منفی داشته باشد .
.......
دور ریختن شیر:
در گاوهایی كه برای ورم پستان درمان می شوند شیر باید یك دوره معینی دور ریخته شود. تعداد روزهایی كه شیر باید دور ریخته شود معمولا" در حدود 8 روز می باشد (Qsteras ,2000 ). تحقیقی در آمریكا نشان داده گاوهایی كه قبل از مورد بالینی ورم پستان، scc بالاتر داشتند نیاز به درمان طولانی تری داشتند نسبت به آنهایی كه پیش از بیماری scc پایین داشتند. شیر گاوهای دسته اول باید به مدت 5 /9 روز دور ریخته شود در حالیكه شیر گاوهای دسته دوم بمدت 7 روز باید دور ریخته شود ( Ruegg,2004 ). نیمی از دوره ایی كه شیر دور ریخته می شود بخاطر درمان و نیم دیگر به خاطر خطر باقیماندن دارو در شیر می باشد. برای بررسی خسارات اقتصادی ناشی از این دوره باید مقدار شیر دورریخته شده در قیمت شیر تولید كننده ضرب شود (Qsteras,2000). برای مثال اگر یك گاو، 23 كیلو شیر در روز تولید می كند و شیرش به مدت 8 روز دور ریخته می شود و تولید كننده 2701 /0 € (معادل 19/2952 ریال) به ازاء هر كیلو شیر دریافت میكند ، مقدار شیر دورریخته شده 7 / 49 € ( معادل 543221 ریال) كاهش دریافتی را باعث می شود ( 2701 /0 * 8 * 23 ) .
اگر مقداری از این شیر به گوساله ها داده شود و در چاه خالی نمی شود ارزش ذخیره خوراك گوساله باید در محاسبات وارد شود ( Qsteras ,2000 ) .
.......
هزینه های درمان :
سلمونت ( 2002 ) هزینه مستقیم ورم پستان بالینی تحت حاد ، حاد و منجر به مرگ رابرای تولید كنندگان UK در سال 2002 محاسبه كرد ( جدول 6 ). هزینه های مستقیم ورم های بالینی تحت حاد و حاد US در جدول 7 نشان داده شده است .

جدول 6 – هزینه های درمان در ورم پستانهای حاد ، تحت حاد و منجر به مرگ در انگلستان در سال 2002
هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
موارد کشنده
 
ریال
ریال
ریال
هزینه دارو
96/10
8/119792
31/69
3/757558
76/111
8/1221536
هزینه گله داری
(66/15€ به ازاء هر ساعت)
62/2
(10 دقیقه)
6/28636
83/7
( 30 دقیقه)
9/85581
66/15
(60دقیقه)
8/171163
هزینه دامپزشكی
(65/109 €به ازاء هر ساعت)
------
------
69/45
(25 دقیقه)
7/499391
65/109
(60 دقیقه)
5/1198474
متوسط هزینه جدا نگه داشتن
 به ازاء هر گاو
------
------
42/11
6/124820
41/27
3/299591
كل
58/13
4/148429
25/134
5/1467352
25/501
5/5478662

  

جدول 7- موارد حاد و تحت حاد در ویسكانسین آمریكا در سال 2001
هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
 
ریال
ریال
هزینه های دارو
43/7
9/81209
17/37
1/406268
هزینه گله داری
1(74/12€ به ازاء هر ساعت)
74/12
(60 دقیقه)
2/139248
98/50
(240 دقیقه)
4/557211
هزینه دامپزشكی
2(65/109 €به ازاء هر ساعت)
--------
--------
55/26
5/290191
كل
17/20
1/220458
7/114
1253671

1 ساعات كار برای درمان، جداكردن گاو از گله ، مراقبت و شیردوشی، 2 هزینه های دامپزشكی شامل كشت و دیگر هزینه ها هر مورد می باشد.
....
افزایش كار ( نیروی كارگر ) :
طبق مطالعات انجام گرفته در گذشته، بوسر ( 1979 ) و دوبیس ( 1977 ) نیاز به نیروی كار اضافی بخاطر ورم پستان را ارزیابی كردند . كار اضافی شامل تعویض واحدها ی دوشنده، شستن بیشتر وسایل ، دور ریختن شیر ، درمان گاوها و رسیدگی بیشتر گاو است ( Blosser, 1979 ) . فترو ( 2001 ) زمان صرف شده برای یك گاو با ورم پستان كلینكی حاد را با كار اضافه لازم برای درمان، مراقبت ، جدا كردن و شیر دوشی 4 ساعت ارزیابی كرد . مانولسون و هالن ( 1994 ) محاسبه كرد كه به ازاء ورم پستان زمان دوشش به ازا ء هر گاو 10 ثانیه افزایش می یابد .
.....
بیماریهای مرتبط با ورم پستان :
حداقل 3 بیماری متابولیكی با ورم پستان در ارتباط هستند. هر كدام كه گاو را اول درگیر كند او را برای مورد دوم مستعد می كنند.
كتوز معمولا" در مورد گاوهای تازه زا با بالانس بد انرژی رخ می دهد. زمینه اولیه در این مورد سیستم ایمنی دام است ، بخصوص اگر با بیماریهای دیگر مثل ورم پستان صدمه دیده باشد. یك مطالعه نشان داده كه گاو های دچار كتوز نسبت به گاو های سالم ( از نظر كتوز ) ورم پستان های حاد بیشتری داشتند ( Kremer et al., 1993 ) . اما یك راه دیگر هم می تواند باشد . گاو می‌تواند عفونت ورم پستان در حال پیشرفت داشته باشد ، در این حالت اشتهای او كم می شود و متأسفانه زمینه بروز نوع دوم كتوز ایجاد می شود ( Palmer Veterinary Clinic, 2004 ) . اگر گاو نتواند افزایش نیازش به كلسیم را در نزدیكی زایش تأمین نكند (به خاطر عدم بالانس جیره ) ، ممكن است به هیپوكلسیمی یا تب شیر دچار شود. افزایش خطر حاصل از ورم پستان و كتوز در میان مشكلات ممكن، مشهودتر است (Rice & Grant, 1996) .
بین 80 تا 90 درصد موارد جابه جایی شیر دان به چپ ، طی اولین ماه بعد از زایش در زمانی اتفاق می افتد گه گاو مستعد پذیرش بیماری است . ورم پستان ، كتوز و هیپوكلسیمی فاكتورهایی هستند كه گاو را برای جابه جایی شیر دان آماده می كند ( Viara,1998 ).
با پیشگیری و درمان هر چه سریعتر ورم پستان ، خطرات احتمالی درگیری با سایر بیماریها كاهش می یابد.
 ....
...
منابع:
Arla Foods in Sweden and Denmark, personal communication (2004-09-14).
Blosser, T.H., 1979. Economic Losses from and the National Research Program on Mastitis in the United States. Journal of Dairy Science, 62:119-127.
Cook, N.B. & Nordlund, K.N., 2004. Where your mastitis money goes. Hoard’s Dairyman, 149, pp 249.
Emanuelson, U. & Hallén Sandgren, C., 1994. Ekonomiskt effektiv mjölkproduktion, hög mjölkmängd och/eller god hälsa? Djurhälsoavdelningen, SHS. Summary of lecture at Gällöfsta (November 1994), 17 pp.
Esslemont, D., 2002. What is mastitis really costing you? Dairy farmer, December, pp 30-31.
Fetrow, J., Stewart, S., Eicker, S, Farnsworth, R. & Bey, R., 2000. Mastitis: An economic consideration. In: National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, pp 3-47.
Gill, R., Howard, W.H., Leslie, K.E. & Lissemore, K., 1990. Our industry today. Journal of Dairy Science, 73:3340-3348.
Jahnke, B., 2004. Noch nicht krank, doch schon sehr teuer. Neue Landwirtschaft, 4: 59-62.
Kelton, D.F., Petersson, C., Leslie, K.E. & Hensen, D., 2001. Associations between clinical mastitis and conception on Ontario dairy farms. In: National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, pp 228-229.
Kossaibati, M.A., Hovi, M. & Esslemont, R.J., 1998. Incidence of clinical mastitis in dairy herds in England. The veterinary record, 143:649-653.
Kremer, W.D.J., Noordhuizen-Stassen, E.N., Grommers, F.J., Schukken, Y.H., Heeringa, R., Brand, A. & Burvenich, C., 1993. Severity of Experimental Escherichia coli Mastitis in Ketonemic and nonketonemic Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 76:3428-3436
Lightner, J.K., Miller, G.Y., Hueston, W.D. & Dorn, C.R., 1988. Estimation of the costs of mastitis, using National Animal Health Monitoring System and milk somatic cell count data. Journal of the American veterinary medical association, 192: 1410-1413.
Miller, R.H, Norman, H.D., Wiggans, G.R. and Wright, J.R., 2004. Relationship of Test-Day Somatic Cell Score with Test-Day and Lactation Milk Yields. Journal of Dairy Science, 87:2299-2306.
Ott, S.L., 1999. Costs of Herd-Level Production Losses Associated With Subclinical Mastitis in U.S. Dairy Cows. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, p. 152.
Østerås, O., 2000. The cost of mastitis- an opportunity to gain more money. Proceedings of British Mastitis Conference, pp. 67-77.
Raubertas, R.F. & Shook, G.E., 1982. Relationship Between Lactation Measures of Somatic Cell Concentration and Milk Yield. Journal of Dairy Science, 65:419-425.
Seegers, H., Fourichon, C. & Beaudeau, F., 2003. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. Veterinary research, 34:475-491.
USDA/APHIS/VS (United States Department of Agriculture/Animal and Plant Health Inspection Service/Veterinary Services), 1996. Part III: Reference of 1996 Dairy Health and Health Management National Animal Health Monitoring System, 33 pp.
Wilson, D.J., González, R.N., Hertl, J., Schulte, H.F, Bennett, G.J., Schukken, Y.H & Gröhn, Y.T., 2004. Effect of Clinical
Mastitis on the Lactation Curve: A Mixed Model Estimation Using Daily Milk


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:26 ق.ظ

Thanks! Helpful stuff!
canadian drugstore canadian pharmacies that ship to us safe canadian online pharmacies pharmacy north west pharmacy canada canadian medications, liraglutide trust pharmacy of canada drugstore online canadian medications drugs for sale in canada
cialis 20mg directions
دوشنبه 3 تیر 1398 09:42 ق.ظ

You actually reported that perfectly!
calis buy generic cialis cialis sale online cialis super kamagra generic cialis we choice cialis uk venta cialis en espaa cialis coupon generic cialis pill online cialis para que sirve
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 05:44 ب.ظ

Very good data. Appreciate it.
recommended site cialis kanada cialis farmacias guadalajara how does cialis work cialis 5 mg try it no rx cialis generic cialis 20mg uk cialis sale online how do cialis pills work acheter du cialis a geneve cialis 5 mg buy
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 03:10 ق.ظ

Information nicely applied..
generic cialis tadalafil cialis online bulk cialis are there generic cialis order cialis from india precios cialis peru only now cialis 20 mg where cheapest cialis brand cialis generic cialis baratos compran uk
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 10:05 ق.ظ

Very good info. With thanks.
calis safe site to buy cialis online the best site cialis tablets cialis name brand cheap buy cialis online legal cialis 5mg buy cialis cheap 10 mg buy cialis online legal cialis australian price buy brand cialis cheap
http://otvicte.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:57 ب.ظ

Thanks! Numerous facts!

costo in farmacia cialis cialis efficacit generic cialis with dapoxetine cialis lilly tadalafi we choice cialis uk cialis kamagra levitra generic cialis 20mg tablets cialis price thailand ou acheter du cialis pas cher we like it safe cheap cialis
http://wabuttnas.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:26 ق.ظ

Many thanks, An abundance of content.

get cheap cialis cialis prezzo al pubblico click here cialis daily uk safe dosage for cialis cialis 5mg cialis dosage amounts cialis cipla best buy cialis usa cost cialis 20mg preis cf 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://roegaral.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:18 ق.ظ

You actually mentioned this effectively!
cialis ahumada cost of cialis cvs generic cialis tadalafil miglior cialis generico cialis online holland cialis cipla best buy estudios de cialis genricos dose size of cialis buy original cialis acheter cialis meilleur pri
best generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:24 ب.ظ

With thanks. Plenty of material.

the best site cialis tablets 5 mg cialis coupon printable cialis generico en mexico canadian cialis cialis official site canadian drugs generic cialis cialis manufacturer coupon cialis kaufen bankberweisung cialis prezzo in linea basso cialis wir preise
cialis online bestellen
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:55 ب.ظ

You have made your stand very clearly!!
effetti del cialis generic cialis review uk venta de cialis canada cost of cialis cvs only now cialis for sale in us cialis lilly tadalafi price cialis per pill acquistare cialis internet generic cialis tadalafil try it no rx cialis
buy cialis 50mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:24 ق.ظ

Good write ups. Thank you!
cialis for daily use we use it 50 mg cialis dose cialis tablets australia cialis for daily use buy cialis sample pack cialis rezeptfrei sterreich cialis en mexico precio prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg buy import cialis
http://piedade.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:30 ق.ظ

Whoa all kinds of very good info!
callus look here cialis cheap canada weblink price cialis generic cialis soft gels tadalafil 20 mg cialis herbs cialis generico lilly tarif cialis france cialis pills in singapore canadian cialis
buy cialis from australia
شنبه 25 خرداد 1398 03:49 ب.ظ

You definitely made the point!
we like it cialis soft gel canadian drugs generic cialis achat cialis en suisse cialis prezzo al pubblico venta de cialis canada cialis dose 30mg cialis purchasing cialis generico online generic cialis 20mg tablets 40 mg cialis what if i take
http://dowsdumback.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:32 ب.ظ

Valuable facts. Appreciate it!
we recommend cialis info cialis generika in deutschland kaufen cialis daily canadian cialis cialis professional yohimbe how to buy cialis online usa recommended site cialis kanada get cheap cialis where do you buy cialis cialis without a doctor's prescription
http://jumpkari.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:35 ب.ظ

Whoa plenty of terrific data.
cialis price thailand non 5 mg cialis generici cialis pills in singapore generic cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg free cialis pastillas cialis y alcoho cialis generico milano generic cialis pill online generic cialis at the pharmacy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:58 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis from canada cialis generic availability cialis tadalafil online ou acheter du cialis pas cher estudios de cialis genricos cialis sale online cialis 5 effetti collaterali buying brand cialis online cialis generic female cialis no prescription
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:59 ق.ظ

Terrific info. With thanks.
wow cialis tadalafil 100mg cialis usa cost cialis coupon achat cialis en europe generic cialis with dapoxetine cialis soft tabs for sale cialis daily dose generic cialis generisches kanada cialis professional yohimbe cialis patentablauf in deutschland
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:58 ق.ظ

Many thanks, Very good information!
enter site natural cialis buy cialis uk no prescription we recommend cheapest cialis cialis dosage cialis 05 bulk cialis when will generic cialis be available click here take cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 10mg prix pharmaci
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 03:34 ب.ظ

This is nicely expressed. !
drugs for sale on internet canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacies without an rx drugstore online canada discount canadian pharmacies online canadian pharmacies canadian pharmacies shipping to usa cialis from canada safe canadian online pharmacies
http://ukcanadianpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:36 ق.ظ

Regards! An abundance of advice!

prescription drugs without prior prescription trusted pharmacy canada scam pharmacy times canadian pharcharmy online canadian pharmaceuticals for usa sales canadian prescriptions online serc 24 mg order canadian prescriptions online trust pharmacy of canada canada online pharmacies for men pharmacy canada online prescriptions
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:39 ق.ظ

You made the point!
generic cialis 20mg uk chinese cialis 50 mg tadalafilo cialis 20mg cialis preise schweiz the best choice cialis woman buying brand cialis online cialis flussig cialis for bph where do you buy cialis
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Kudos, Great information!
cialis free trial weblink price cialis cialis sicuro in linea click now cialis from canada cialis with 2 days delivery we recommend cialis info generic cialis soft gels are there generic cialis buying cialis on internet bulk cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:38 ب.ظ

You mentioned this superbly!
cialis 5 mg buy cialis without a doctor's prescription ou trouver cialis sur le net we like it cialis soft gel cialis tablets australia cialis 20mg preis cf import cialis cialis online buy cialis tadalafil 10 mg
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You made your position pretty clearly..
wow look it cialis mexico 5 mg cialis coupon printable free cialis cialis 5 effetti collaterali cialis name brand cheap cialis farmacias guadalajara cialis kamagra levitra callus cialis online napol generic cialis soft gels
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 03:11 ب.ظ

You actually stated that superbly!
cialis 200 dollar savings card cialis 100 mg 30 tablet cialis en mexico precio cuanto cuesta cialis yaho opinioni cialis generico free generic cialis cialis online nederland viagra vs cialis brand cialis nl callus
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
only now cialis for sale in us cialis 5 mg buy cialis prezzo al pubblico warnings for cialis buy cialis online cheapest il cialis quanto costa can i take cialis and ecstasy cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest cialis 5mg billiger
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Terrific material. Kudos.
cialis daily import cialis viagra cialis levitra cialis farmacias guadalajara cialis cost we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral cialis dose 30mg cialis tablets australia import cialis
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Thanks! Terrific information!
no prescription cialis cheap cialis alternative viagra or cialis acquisto online cialis we like it cialis soft gel i recommend cialis generico generic cialis cialis pills we use it cialis online store cialis coupons
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:55 ب.ظ

Excellent stuff. Kudos!
cialis side effects dangers cialis kaufen buying cialis in colombia viagra vs cialis vs levitra how do cialis pills work link for you cialis price cialis great britain cialis manufacturer coupon cialis online napol achat cialis en europe
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Incredible plenty of excellent advice.
only now cialis for sale in us india cialis 100mg cost cialis generico online acquistare cialis internet price cialis per pill cialis dosage recommendations venta cialis en espaa buying cialis in colombia cialis generic tadalafil buy online prescriptions cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30