تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - ورم پستان


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

ورم پستان

جمعه 23 مهر 1389-08:38 ب.ظ

حذف و هزینه های جایگزینی :
بخاطر تولید و تولید مثل پایین، ورم پستان یكی از سه دلیل اصلی حذف گاوها در گله می باشد (Young , 2000). ارتباط كیفیت شیر با حذف در بین گله ها و مطالعات متفاوت است . سیگرس و همكاران (2003) درمروری بر مطالعات گذشته گزارش دادند كه %5 تا %17 كل حذف ها با اختلالات پستان ارتباط داد و این نسبت وقتی كهscc بالاو صدمه به پستان در نظر گرفته شود به% 5 / 28 می رسد . در یك مزرعه شیری در ویسكانسین ارتباط كیفیت شیر با حذف 24 % محاسبه شده است (cook & Nordlund , 2004 ).
رونفلد در سال 2005 گزارش دادند كه در طول 60 روز درگیری با ورم پستان بالینی حاد %13 حیوانات حذف شدند و %8 بقیه زودتر خشك شدند ، بعلاوه در مورد ورم پستان كلی فرمی بالینی %23 گاو هاقبل از كامل شدن دوره شیر واریشان حذف شده یا می میرند . در یك بررسی DAISY ( سیستم اطلاع رسانی شیر ، انگلیس ) كه توسط كوسایباتی ، هومی و سلمونت( 1998) انجام گرفت تخمین زده شد كه %2/. از 40 مورد ورم پستان بالینی در گاو ، منجر به مرگ می‌شود. موارد مرگ و میر در آمریكا در سال 2001 ، % 5/2 تخمین زده شد. وقتی هزینه تأخیر در پر شدن جای خالی گاو اضافه شود (14 روز بین حذف گاو و تولید تلیسه جایگزین : 136 €) در صورتیكه ارزش متوسط یك گاو در گله 956 € باشد، هزینه به ازاء هر رأس گاو حذف شده در همان سال در حدود 92 0/1 € ( معادل 6/11935 ریال)شد . در uk درهمان سال 2000، هزینه هر مورد حذف گاو 690 € ( معادل 7541700 ریال) محاسبه شد (Kossaibati & Esslenont 2000) .
استراس (2000)هزینه جایگزینی در حذف را شبیه سازی كرد، كه در آن هزینه جایگزینی، ارزشی از تلیسه آبستن منهای ارزش گاو زبح شده ای است كه قرار است جایگزین شود بود. این تفاوت بر طبق عمر مورد انتظار یك گاو ( بعنوان مثال 4 سال ) كاهش می یافت . و با تولید بالاتر شیر از گاو مسن تر (تقریبا" 5/ 1 لیتر كمتر برای اولین زایش ) ارتباط داشت . حذف ماه اول شیرواری هزینه جایگزینی 397 € تا 794 € ( معادل 4339210 تا 8678420 ریال) تحمیل كرد. گاو ها در ماههای 4 تا 6 دوره شیر دهی هزینه جایگزینی كمتری در حدود 199 تا 397 € ( معادل 2175070 تا 4339210 ریال) داشتند . پس از آن هزینه جایگزینی بخاطر ارزش تولد یك گوساله اضافی افزایش می یابد . هزینه جایگزینی مناسب در اغلب موارد 99 € ( معادل 1082070 ریال)برای گاوها در پنجمین دوره شیردهی بود و بدترین هزینه های تثبیت شده برای گاوهایی بود كه در دومین یا سومین شیرواری قرار داشتند .
..............
تولید مثل :
در مطالعه‌ای شامل 1001 گاو شیری هلشتاین در 2 مزرعه تجاری، كیرك ( 2004 ) به این دست یافت كه گاو هایی كه یك سابقه قبلی ورم پستان بالینی در اولین زایش خود داشتند ،از زایش تا اولین تلقیح مصنوعی فاصله بیشتری داشتند. گاوهایی كه تا تشخیص آبستنی ، سابقه ورم پستان داشتند ،نسبت به گروه كنترل نرخ آبستنی كمتری دارند. بعلاوه در گاوهای دارای ورم پستان بالینی نسبت به آنهایی كه ورم پستان ندارند سقط بیشتر است. این مسئله با مطالعه هوینگ(1999)مطابقت دارد ، او مشاهده كرد گاوهایی كه به ورم پستان آلوده شده بودند، در اولین 45 روز بعد از تلقیح اغلب 3 برابر بیشتر از گاوهایی كه تجربه ورم پستان را نداشتند سقط داشتند .
ورم پستان تحت بالینی طی 90 روز اول هر شیر دهی می تواند نتایج مخرب مشابهی با موارد بالینی روی تولید مثل داشته باشد . وقتی 758 گاو جرسی مورد بررسی قرارگرفتند، بیشتر از نصف گاوها در ابتدای دوره شیرواری با ورم پستان عفونی شدند و اغلب این موارد تحت بالینی بودند تا بالینی. گاوهایی كه قبل از تلقیحشان ( در اولین 90 روز شیر دهی ) ورم پستان بالینی یا تحت بالینی داشتند ،در مقایسه با گاوهای سالم بین 7 تا 10 روز در اولین تلقیحشان افزایش نشان دادند .
تعداد سرویس به ازاء آبستنی 1/ 2 برای گاو های با ورم پستان تحت بالینی و 3 برای گاوهای با ورم پستان بالینی بود ، در مقایسه با 6/1 برای گاوهای سالم. نتایج در گاو هایی كه در آنها ورم پستان تحت بالینی به بالینی تبدیل شود بدتر می شود . در مرحله بعد فاصله تا اولین آبستنی نسبت به گاوهای سالم در حدود 26 روز بیشتر شد و سرویس به ازاء آبستنی به 3/4 افزایش یافت .
ورم پستان بعد از زایش روی تولید مثل اثری ندارد ( Linderoth, 2003) . مطالعه دیگری شامل داده های 4555 زایش ، نشان داد نرخ آبستنی گاوهایی كه 30 روز بعد از تلقیح مصنوعی ورم پستان داشتند، %38 بود در مقایسه با %46 در گاوهایی كه ورم نداشتند (keltonetal,2001) . لیندروز ( 2003 ) گزارش داد كه نتایج منتشر نشده تحقیق دانشگاه تنیسی نشان می دهد، گاوهایی كه برای آزمایش با استر پتوكوكوس یوبریس عفونی شدند كاهش معنی داری در عملكرد فولیكولی نشان می دهند . اگر گاوها سابقه ورم پستان در آغاز فحلی داشته باشند ، اغلب آنها رفتارهای فحلی را نشان نمی دهند. دلیل این امر این است كه ورم پستان بالینی فحلی را به اندازه یك چرخه كامل به تأخیر می اندازد با وجود این حقیقت كه اندازه مولكول تخمدانی با مولكول گاوهای بدون ورم پستان یكسان باشد .
گاوهای با عفونت ورم پستانی دارای سطح استروژن پایینی هستند و موج هورمون لوتئور لایزیك كه برای تخمكگذاری لازم است را ندارند. بعلاوه سطح بالاتر كورتیزول در خون گاوهای دچار عفونت مشخص می كند كه آنها به خاطر عفونت ورم پستان دچار استرس بودند(Lindereth,2003 ). عفونتهای داخل پستانی بالینی اغلب باعث آزاد شدن واسطه های التهابی می شود، كه می تواند اثرات منفی روی عملكرد جسم زرد، سطوح پروژسترون و دوام اولین آبستنی داشته باشد. این اثرات عمدتا" با آزاد شدن اندوتوكسین در ورم پستان بالینی كلی فرمی همراه می شود . ورم پستان بعد از تلقیح ممكن است به خاطر محور هیپوتالاووس -هیپوفیز- تخمدان ( مغز تخمدان )، محور رحم – تخمدان و یا یك اثر تغذیه ایی روی سطوح هورمون روی ایجاد یا حفظ آبستنی تأثیر منفی داشته باشد .
.......
دور ریختن شیر:
در گاوهایی كه برای ورم پستان درمان می شوند شیر باید یك دوره معینی دور ریخته شود. تعداد روزهایی كه شیر باید دور ریخته شود معمولا" در حدود 8 روز می باشد (Qsteras ,2000 ). تحقیقی در آمریكا نشان داده گاوهایی كه قبل از مورد بالینی ورم پستان، scc بالاتر داشتند نیاز به درمان طولانی تری داشتند نسبت به آنهایی كه پیش از بیماری scc پایین داشتند. شیر گاوهای دسته اول باید به مدت 5 /9 روز دور ریخته شود در حالیكه شیر گاوهای دسته دوم بمدت 7 روز باید دور ریخته شود ( Ruegg,2004 ). نیمی از دوره ایی كه شیر دور ریخته می شود بخاطر درمان و نیم دیگر به خاطر خطر باقیماندن دارو در شیر می باشد. برای بررسی خسارات اقتصادی ناشی از این دوره باید مقدار شیر دورریخته شده در قیمت شیر تولید كننده ضرب شود (Qsteras,2000). برای مثال اگر یك گاو، 23 كیلو شیر در روز تولید می كند و شیرش به مدت 8 روز دور ریخته می شود و تولید كننده 2701 /0 € (معادل 19/2952 ریال) به ازاء هر كیلو شیر دریافت میكند ، مقدار شیر دورریخته شده 7 / 49 € ( معادل 543221 ریال) كاهش دریافتی را باعث می شود ( 2701 /0 * 8 * 23 ) .
اگر مقداری از این شیر به گوساله ها داده شود و در چاه خالی نمی شود ارزش ذخیره خوراك گوساله باید در محاسبات وارد شود ( Qsteras ,2000 ) .
.......
هزینه های درمان :
سلمونت ( 2002 ) هزینه مستقیم ورم پستان بالینی تحت حاد ، حاد و منجر به مرگ رابرای تولید كنندگان UK در سال 2002 محاسبه كرد ( جدول 6 ). هزینه های مستقیم ورم های بالینی تحت حاد و حاد US در جدول 7 نشان داده شده است .

جدول 6 – هزینه های درمان در ورم پستانهای حاد ، تحت حاد و منجر به مرگ در انگلستان در سال 2002
هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
موارد کشنده
 
ریال
ریال
ریال
هزینه دارو
96/10
8/119792
31/69
3/757558
76/111
8/1221536
هزینه گله داری
(66/15€ به ازاء هر ساعت)
62/2
(10 دقیقه)
6/28636
83/7
( 30 دقیقه)
9/85581
66/15
(60دقیقه)
8/171163
هزینه دامپزشكی
(65/109 €به ازاء هر ساعت)
------
------
69/45
(25 دقیقه)
7/499391
65/109
(60 دقیقه)
5/1198474
متوسط هزینه جدا نگه داشتن
 به ازاء هر گاو
------
------
42/11
6/124820
41/27
3/299591
كل
58/13
4/148429
25/134
5/1467352
25/501
5/5478662

  

جدول 7- موارد حاد و تحت حاد در ویسكانسین آمریكا در سال 2001
هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
 
ریال
ریال
هزینه های دارو
43/7
9/81209
17/37
1/406268
هزینه گله داری
1(74/12€ به ازاء هر ساعت)
74/12
(60 دقیقه)
2/139248
98/50
(240 دقیقه)
4/557211
هزینه دامپزشكی
2(65/109 €به ازاء هر ساعت)
--------
--------
55/26
5/290191
كل
17/20
1/220458
7/114
1253671

1 ساعات كار برای درمان، جداكردن گاو از گله ، مراقبت و شیردوشی، 2 هزینه های دامپزشكی شامل كشت و دیگر هزینه ها هر مورد می باشد.
....
افزایش كار ( نیروی كارگر ) :
طبق مطالعات انجام گرفته در گذشته، بوسر ( 1979 ) و دوبیس ( 1977 ) نیاز به نیروی كار اضافی بخاطر ورم پستان را ارزیابی كردند . كار اضافی شامل تعویض واحدها ی دوشنده، شستن بیشتر وسایل ، دور ریختن شیر ، درمان گاوها و رسیدگی بیشتر گاو است ( Blosser, 1979 ) . فترو ( 2001 ) زمان صرف شده برای یك گاو با ورم پستان كلینكی حاد را با كار اضافه لازم برای درمان، مراقبت ، جدا كردن و شیر دوشی 4 ساعت ارزیابی كرد . مانولسون و هالن ( 1994 ) محاسبه كرد كه به ازاء ورم پستان زمان دوشش به ازا ء هر گاو 10 ثانیه افزایش می یابد .
.....
بیماریهای مرتبط با ورم پستان :
حداقل 3 بیماری متابولیكی با ورم پستان در ارتباط هستند. هر كدام كه گاو را اول درگیر كند او را برای مورد دوم مستعد می كنند.
كتوز معمولا" در مورد گاوهای تازه زا با بالانس بد انرژی رخ می دهد. زمینه اولیه در این مورد سیستم ایمنی دام است ، بخصوص اگر با بیماریهای دیگر مثل ورم پستان صدمه دیده باشد. یك مطالعه نشان داده كه گاو های دچار كتوز نسبت به گاو های سالم ( از نظر كتوز ) ورم پستان های حاد بیشتری داشتند ( Kremer et al., 1993 ) . اما یك راه دیگر هم می تواند باشد . گاو می‌تواند عفونت ورم پستان در حال پیشرفت داشته باشد ، در این حالت اشتهای او كم می شود و متأسفانه زمینه بروز نوع دوم كتوز ایجاد می شود ( Palmer Veterinary Clinic, 2004 ) . اگر گاو نتواند افزایش نیازش به كلسیم را در نزدیكی زایش تأمین نكند (به خاطر عدم بالانس جیره ) ، ممكن است به هیپوكلسیمی یا تب شیر دچار شود. افزایش خطر حاصل از ورم پستان و كتوز در میان مشكلات ممكن، مشهودتر است (Rice & Grant, 1996) .
بین 80 تا 90 درصد موارد جابه جایی شیر دان به چپ ، طی اولین ماه بعد از زایش در زمانی اتفاق می افتد گه گاو مستعد پذیرش بیماری است . ورم پستان ، كتوز و هیپوكلسیمی فاكتورهایی هستند كه گاو را برای جابه جایی شیر دان آماده می كند ( Viara,1998 ).
با پیشگیری و درمان هر چه سریعتر ورم پستان ، خطرات احتمالی درگیری با سایر بیماریها كاهش می یابد.
 ....
...
منابع:
Arla Foods in Sweden and Denmark, personal communication (2004-09-14).
Blosser, T.H., 1979. Economic Losses from and the National Research Program on Mastitis in the United States. Journal of Dairy Science, 62:119-127.
Cook, N.B. & Nordlund, K.N., 2004. Where your mastitis money goes. Hoard’s Dairyman, 149, pp 249.
Emanuelson, U. & Hallén Sandgren, C., 1994. Ekonomiskt effektiv mjölkproduktion, hög mjölkmängd och/eller god hälsa? Djurhälsoavdelningen, SHS. Summary of lecture at Gällöfsta (November 1994), 17 pp.
Esslemont, D., 2002. What is mastitis really costing you? Dairy farmer, December, pp 30-31.
Fetrow, J., Stewart, S., Eicker, S, Farnsworth, R. & Bey, R., 2000. Mastitis: An economic consideration. In: National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, pp 3-47.
Gill, R., Howard, W.H., Leslie, K.E. & Lissemore, K., 1990. Our industry today. Journal of Dairy Science, 73:3340-3348.
Jahnke, B., 2004. Noch nicht krank, doch schon sehr teuer. Neue Landwirtschaft, 4: 59-62.
Kelton, D.F., Petersson, C., Leslie, K.E. & Hensen, D., 2001. Associations between clinical mastitis and conception on Ontario dairy farms. In: National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, pp 228-229.
Kossaibati, M.A., Hovi, M. & Esslemont, R.J., 1998. Incidence of clinical mastitis in dairy herds in England. The veterinary record, 143:649-653.
Kremer, W.D.J., Noordhuizen-Stassen, E.N., Grommers, F.J., Schukken, Y.H., Heeringa, R., Brand, A. & Burvenich, C., 1993. Severity of Experimental Escherichia coli Mastitis in Ketonemic and nonketonemic Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 76:3428-3436
Lightner, J.K., Miller, G.Y., Hueston, W.D. & Dorn, C.R., 1988. Estimation of the costs of mastitis, using National Animal Health Monitoring System and milk somatic cell count data. Journal of the American veterinary medical association, 192: 1410-1413.
Miller, R.H, Norman, H.D., Wiggans, G.R. and Wright, J.R., 2004. Relationship of Test-Day Somatic Cell Score with Test-Day and Lactation Milk Yields. Journal of Dairy Science, 87:2299-2306.
Ott, S.L., 1999. Costs of Herd-Level Production Losses Associated With Subclinical Mastitis in U.S. Dairy Cows. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, p. 152.
Østerås, O., 2000. The cost of mastitis- an opportunity to gain more money. Proceedings of British Mastitis Conference, pp. 67-77.
Raubertas, R.F. & Shook, G.E., 1982. Relationship Between Lactation Measures of Somatic Cell Concentration and Milk Yield. Journal of Dairy Science, 65:419-425.
Seegers, H., Fourichon, C. & Beaudeau, F., 2003. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. Veterinary research, 34:475-491.
USDA/APHIS/VS (United States Department of Agriculture/Animal and Plant Health Inspection Service/Veterinary Services), 1996. Part III: Reference of 1996 Dairy Health and Health Management National Animal Health Monitoring System, 33 pp.
Wilson, D.J., González, R.N., Hertl, J., Schulte, H.F, Bennett, G.J., Schukken, Y.H & Gröhn, Y.T., 2004. Effect of Clinical
Mastitis on the Lactation Curve: A Mixed Model Estimation Using Daily Milk


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:39 ق.ظ

You made the point!
generic cialis 20mg uk chinese cialis 50 mg tadalafilo cialis 20mg cialis preise schweiz the best choice cialis woman buying brand cialis online cialis flussig cialis for bph where do you buy cialis
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Kudos, Great information!
cialis free trial weblink price cialis cialis sicuro in linea click now cialis from canada cialis with 2 days delivery we recommend cialis info generic cialis soft gels are there generic cialis buying cialis on internet bulk cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:38 ب.ظ

You mentioned this superbly!
cialis 5 mg buy cialis without a doctor's prescription ou trouver cialis sur le net we like it cialis soft gel cialis tablets australia cialis 20mg preis cf import cialis cialis online buy cialis tadalafil 10 mg
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You made your position pretty clearly..
wow look it cialis mexico 5 mg cialis coupon printable free cialis cialis 5 effetti collaterali cialis name brand cheap cialis farmacias guadalajara cialis kamagra levitra callus cialis online napol generic cialis soft gels
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 03:11 ب.ظ

You actually stated that superbly!
cialis 200 dollar savings card cialis 100 mg 30 tablet cialis en mexico precio cuanto cuesta cialis yaho opinioni cialis generico free generic cialis cialis online nederland viagra vs cialis brand cialis nl callus
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
only now cialis for sale in us cialis 5 mg buy cialis prezzo al pubblico warnings for cialis buy cialis online cheapest il cialis quanto costa can i take cialis and ecstasy cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest cialis 5mg billiger
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Terrific material. Kudos.
cialis daily import cialis viagra cialis levitra cialis farmacias guadalajara cialis cost we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral cialis dose 30mg cialis tablets australia import cialis
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Thanks! Terrific information!
no prescription cialis cheap cialis alternative viagra or cialis acquisto online cialis we like it cialis soft gel i recommend cialis generico generic cialis cialis pills we use it cialis online store cialis coupons
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:55 ب.ظ

Excellent stuff. Kudos!
cialis side effects dangers cialis kaufen buying cialis in colombia viagra vs cialis vs levitra how do cialis pills work link for you cialis price cialis great britain cialis manufacturer coupon cialis online napol achat cialis en europe
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Incredible plenty of excellent advice.
only now cialis for sale in us india cialis 100mg cost cialis generico online acquistare cialis internet price cialis per pill cialis dosage recommendations venta cialis en espaa buying cialis in colombia cialis generic tadalafil buy online prescriptions cialis
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
acheter cialis kamagra cialis bula purchasing cialis on the internet acquisto online cialis cialis purchasing generic cialis tadalafil cialis kaufen cheap cialis import cialis only here cialis pills
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 02:48 ق.ظ

Thanks, Numerous forum posts.

cialis rckenschmerzen cialis prezzo di mercato low dose cialis blood pressure cialis generico milano precios cialis peru female cialis no prescription buy cialis online cialis in sconto ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg best price
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Position effectively regarded!!
achat cialis en suisse only best offers 100mg cialis buying cialis in colombia costo in farmacia cialis cialis arginine interactio are there generic cialis cialis generico milano enter site very cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis pas cher paris
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 03:43 ق.ظ

You said it very well..
how do cialis pills work generico cialis mexico cialis generico lilly can i take cialis and ecstasy viagra cialis levitra recommended site cialis kanada cheap cialis cialis australian price cialis prezzo in linea basso cialis coupons printable
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 ب.ظ

Amazing facts. Cheers.
prix cialis once a da preis cialis 20mg schweiz cialis sicuro in linea cialis price in bangalore generic low dose cialis acheter cialis meilleur pri where do you buy cialis achat cialis en europe only here cialis pills cialis rezeptfrei sterreich
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:23 ق.ظ

Whoa a good deal of wonderful info!
cialis tablets for sale buy cialis online legal cialis pas cher paris safe site to buy cialis online effetti del cialis cialis taglich cialis prezzo di mercato low cost cialis 20mg cialis generique prezzo cialis a buon mercato
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:53 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
generico cialis mexico when can i take another cialis cialis sale online pastillas cialis y alcoho cialis prices dose size of cialis cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis female cialis no prescription cialis prezzo in linea basso
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Thank you! An abundance of facts.

when can i take another cialis buying cialis overnight cialis daily reviews cialis free trial can i take cialis and ecstasy canada discount drugs cialis cialis pas cher paris rezeptfrei cialis apotheke overnight cialis tadalafil india cialis 100mg cost
levitra 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:10 ب.ظ

Amazing plenty of useful info.
levitra prices vardenafil levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg levitra buy levitra generic buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra levitra 20mg
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:05 ب.ظ

Beneficial tips. Many thanks.
prices for cialis 50mg cialis price thailand best generic drugs cialis cialis for bph we recommend cialis info prix de cialis cialis y deporte cialis prezzo al pubblico cialis with 2 days delivery fast cialis online
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 08:15 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of advice!

prix de cialis we choice cialis pfizer india tadalafilo cialis super acti how do cialis pills work we use it cialis online store where cheapest cialis buy cialis online how much does a cialis cost generic cialis with dapoxetine
buy cialis medication
شنبه 7 مهر 1397 08:18 ق.ظ

Good write ups. Thanks a lot.
cipla cialis online cialis per paypa when will generic cialis be available canadian discount cialis cialis coupons printable cialis daily new zealand cialis 50 mg soft tab online cialis cilas cialis generico postepay
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:57 ب.ظ

With thanks. Good stuff!
only now cialis 20 mg legalidad de comprar cialis cialis with 2 days delivery cialis generika interactions for cialis cialis 5 effetti collaterali the best site cialis tablets cialis 20mg prix en pharmacie prezzo cialis a buon mercato can i take cialis and ecstasy
http://viagraessale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:52 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis rezeptfrei when will generic cialis be available 40 mg cialis what if i take how do cialis pills work best generic drugs cialis generic cialis pro cialis generika in deutschland kaufen cialis cipla best buy cialis cuantos mg hay brand cialis nl
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:35 ق.ظ

Thank you, A good amount of posts!

tadalafil 20mg when can i take another cialis cialis kaufen bankberweisung cialis professional from usa tarif cialis france get cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis sicuro in linea we like it safe cheap cialis cialis 50 mg soft tab
canadian pharmacies online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:25 ق.ظ

You stated it terrifically.
canadian online pharmacy canadian viagra canada viagra online pharmacy canadian viagra canadian pharmacy cialis canadian online pharmacies reviews canadian pharmacies online prescriptions most reliable canadian online pharmacies drugstore online shopping
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:11 ق.ظ

Really many of amazing data!
viagra online pharmacy viagra online viagra how do you buy viagra viagra to buy online uk buy generic viagra no prescription buy brand viagra online viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra mexico where to buy cheap viagra viagra at pharmacy
Buy generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 ب.ظ

You actually reported this wonderfully.
tadalafil 10 mg cialis 20mg preis cf cialis prezzo in linea basso price cialis per pill prices on cialis 10 mg link for you cialis price generico cialis mexico cialis savings card generic cialis review uk cialis therapie
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:33 ق.ظ

You mentioned this really well!
cialis for sale south africa generic cialis 20mg uk cost of cialis cvs cialis lilly tadalafi cialis kaufen bankberweisung tadalafil 5mg walgreens price for cialis cialis super kamagra venta de cialis canada buy name brand cialis on line
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:12 ب.ظ

Kudos! An abundance of knowledge.

usa cialis online acquisto online cialis cialis efficacit buy cialis sample pack 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site natural cialis cialis online napol buy cialis uk no prescription we use it 50 mg cialis dose cialis official site
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30