تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - مدیریت تغذیه گاوهای دوره انتقالی


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

مدیریت تغذیه گاوهای دوره انتقالی

جمعه 29 مرداد 1389-11:22 ق.ظ

افزایش مقدار انرژی عرضه شده از طریق کربوهیدرات جیره طی دوره پیش از زایش منجر به تأثیرات مثبت کلی روی متابولیسم و عملکرد گاوهای دوره انتقال می گردد. با این حال، مطالعه اخیر نشان می دهد که شکل کربوهیدرات (یعنی نشاسته در مقابل NDF با هضم بالا) اهمیت کمتری داشته باشد.
صفحه آخر بعدى ۲ ۱

افزایش مقدار انرژی عرضه شده از طریق کربوهیدرات جیره طی دوره پیش از زایش منجر به تأثیرات مثبت کلی روی متابولیسم و عملکرد گاوهای دوره انتقال می گردد. با این حال، مطالعه اخیر نشان می دهد که شکل کربوهیدرات (یعنی نشاسته در مقابل NDF با هضم بالا) اهمیت کمتری داشته باشد. تلاش ها جهت افزایش عرضه انرژی با تغذیه منابع چربی جیره یا کاهش مصرف انرژی از طریق فراهم آوردن اسیدهای چرب خاص مانند ترانس –۱۰، سیس- ۱۲ اسید لینولئیک کنژوگه برای کاهش بازده چربی شیر طی اوایل شیردهی آزادسازی NEFA از بافت چربی کاهش نمی دهد. هر چند این دیدگاه که میانگین های تغذیه ای توانایی محدودی در تقویت خروج NEFA از کبد به شکل تری گلیسریدهای لیپوپروتئین در نشخوار کنندگان دارند به صورت یک اعتقاد در آمده است. شواهد اخیر نشان می دهد که مواد مغذی مانند کولین یا اسیدهای چرب خاص این فرآیند را در گاوهای انتقالی تقویت می کند. سازگاری متابولیسم کلسیم به شیردهی از طریق راهبردهای تغذیه ای در کاهش DCAD جیره تغذیه شده در پیش از زایش تسهیل شود، هر چند درجه کاهش DCAD برای پیشگیری کافی از پایین آمدن کلسیم به عنوان سؤال باقی می ماند. همچنین تحقیق اخیر ارتباطات فیزیولوژیکی احتمالی را بین رابطه عفونی اولیه با وقوع ناهنجار ی های متابولیکی ثانویه فراهم می آورد و از این رو مطالعه عوامل تأثیر گذار روی اختلاف در عملکرد نسبت به برنامه های مدیریت تغذیه برای گاوهای انتقالی در مزارع گاو. شیری را امکان پذیر می سازد.

● مقدمه

بیولوژی گاو انتقالی و مدیریت آن به صورت کانون تمرکز پژوهش در تغذیه و فیزیولوژی طی ۱۰ سال اخیر در آمده است. در ابتدا مشخص شد که بسیاری از ناهنجاری های متابولیکی که گاوها طی دوره حول و حوش زایش به آنها دچار می شوند از لحاظ وقوع با جیره تغذیه شده طی دوره پیش از زایش مرتبط هستند (۲۵) آنها تعیین کردند که افزایش انرژی جیره تغذیه شده طی دوره پیش از زایش با کاهش وقوع جابجایی شیردان مرتبط بوده و افزایش پروتئین این جیره با کاهش وقوع جفت ماندگی و کتوز ارتباط دارد (۲۵).

هر چند راهبرد پیشگیری از تب شیر تغذیه جیره پیش از زایش با میزان پایین کلسیم بود اما میزان کلسیم جیره پیش از پیش با وقوع تب شیر در مطالعات آنها رابطه ندشت. این نتایج به تحقیقات اساسی روی رابطه بیولوژیکی دخیل در این ارتباطات اپیدمیولوژیکی شد.

علی رغم میزان بالای مطالعات روی تغذیه و فیزیولوژی گاوهای انتقالی، دوره انتقال به عنوان زمینه ای چالش زا در بسیاری از مزارع باقی مانده است و ناهنجاری متابولیکی در مقادیر حائز اهمیتی از لحاظ اقتصادی در مزارع تجاری گاو شیری ادامه دارند (۱۹). داده هایی که اخیراً خلاصه شده اند (۴۷)، نشان می دهد که تقریباً ۲۵ درصد گاوهایی که در مینه سوتا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ از گله حذف شده اند در ۶۰ روز اول دوره شیردهی به این وضعیت دچار شده اند وعلاوه بر این یک درصد نامشخص نیز تا آخر دوره شیردهی به علت ناهنجاری و سختی در دوره انتقال، از گله حذف شده اند. جنبه های مختلف متابولیکی به هر دو شکل بالینی و تحت بالینی زیاد است. بنابراین، انگیزه تحقیق برای تمرکز روی فهم بیولوژی دوره انتقال و تدبیر طرح های مدیریتی در مزارع گاو شیری برای بهینه کردن تولید و سودآوری این مزارع ادامه خواهد داشت.

بررسی های کامل برای تشریح سازگاری در انرژی، پروتئین و مواد معدنی که بایستی برای انتقال موفق گاوها از دوره انتقال به شیردهی به وقوع پیوندد نوشته شده است (۵۳،۱۲،۵۴،۶۳،۳۳،۴۸،۳۴) نویسندگان NRC (۲۰۰۱) بطور مؤثر سازگاری های متابولیکی توضیح داده شده توسط این نویسندگان را با توصیه های تغذیه ای توأم نموده اند. از این رو، هدف این بررسی مرور اجمالی دانش ما در مورد این سازگاری های متابولیکی و بالا بردن اطلاعات خلاصه شده توسط NRC(۲۰۰۱) با جدیدرتین پژوهش ها روی تغذیه و مدیریت گاوهای انتقالی است. علاوه بر این، در مطالعه اخیر عمل ایمنی وابسته به متابولیسم در گاوهای شیری مرور خواهد شد که با تأکید برکاربرد این رابطه برای تدبیر موفق برنامه ها برای گاوهای انتقالی در مزارع گاو شیری می باشد. با وجود تأکید برای استفاده از جدیدترین اطلاعات، ما تصمیم گرفتیم از نتایج خلاصه شده استفاده کنیم تا بررسی های دقیق را در جای مناسب گسترش دهیم.

● سازگاری های متابولیکی طی دوره انتقال

مشخصه اصلی دوره انتقال گاوهای شیری، تغییرات محسوس در تقاضا برای مواد مغذی می باشد که همکاری مؤثر متابولیسم را برای تأمین انرژی، گلوکز، اسیدهای آمینه و کلسیم مورد نیاز غدد پستانی به دنبال زایش را ضروری می سازد. برآوردهای تقاضا برای گلوکز، اسیدهای آمینه، اسید های چرب و انرژی خالص توسط رحم آبستن در روز ۲۵۰ ام آبستنی و غدد پستانی شیرده در روز چهارم بعد از زایش تقریباً سه برابر شدن تقاضا برای گلوکز، دو برابر شدن تقاضا برای اسیدهای آمینه و تقریباً افزایش پنج برابر برای اسیدهای چرب طی این چارچوب زمانی را نشان می دهد (۱۲). فزون بر آن، نیاز برای کلسیم تقریباً چهار برابر در روز افزایش می یابد (۶۳). گاو برای اینکه قادر باشد این تغییرات را در تفکیک مواد مغذی صورت دهد به کنترل های هموراتیک متکی است.

● متابولیسم گلوکز

سازگاری هموراتیک اصلی متابولیسم گلوکز برای شیردهی افزایش همزمان در گلوکونئوژنز کبدی می باشد (۱۱۱) و کاهش در اکسیداسیون گلوکز به وسیله بافت های سطحی (پریفرال) برای هدایت گلوکز به غده پستانی جهت سنتز لاکتوز می باشد. رینولد و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کرده اند که جریان خالص گلوکز از بین اندام های احشایی که خون آنها از ورید باب به کبد گاو می آید طی دوره انتقال و اوایل دوره شیردهی صفر تا به طور جزئی منفی گزارش شده است؛ افزایش ۲۶۷ درصدی در کل خروجی احشایی گلوکز ۹ روز قبل از زایش مورد انتظار تا ۲۱ روز بعد از زایش که تقریباً به طور کامل از افزایش گلوکو نئوژنز کبدی حاصل می شود. سوسبترا های اصلی برای گلوکو نئوژنز کبدی در نشخوار کنندگان پروپیونات حاصل از تخمیرات شمکبه ای ، لاکتات حاصل از چرخه کوری، اسیدهای آمینه حاصل از کاتوبولیسم پروتئین یا جذب خالص از اندام های احشایی که خون آنها از طریق ورید باب به کبد می رسند، و گلیسرول آزاد شده طی لیپولیز در بافت آدیپوز می باشد (۱۱۸). حداکثر سهم محاسبه شده پروپیونات نسبت به آزادی گلوکز خالص توسط کبد تقریباً از ۵۰ تا ۶۰ درصد طی دوره انتقال دامنه دارد که برای لاکتات از ۱۵ تا ۲۰ درصد و برای گلیسرول۲ تا ۴ درصد دامنه دارد (۱۱۱). به روش تفاوت، اسیدهای آمینه حداقل تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد طی دوره انتقال به حساب می آید؛ حداکثر سهم آلانین از ۳/۲ درصد در ۹ روز قبل از زایش تا ۵/۵ درصد در روز ۱۱ام بعد از زایش افزایش می یابد. این نتایج با نتایج اورتون و همکاران (۱۹۹۸) مطابق دارد، او گزارش کرد که ظرفیت کبدی برای تبدیل (-۱) آلانین به گلوکز تقریباً در روز اول بعد از زایش در مقایسه با ۲۱ روز قبل از زایش دو برابر می شود. اگرچه اسیدهای آمینه برحسب مقدار شیری که مخزن اسیدهای آمینه را طی اوایل دوره شیردهی تقویت می کنند احتمالاً از نظر کمی اهمیت ندارد، ولی این نتایج استفاده از اسیدهای آمینه را به عنوان یک مخزن سوبسترای سازگار برای سنتز گلوکز طی دوره بلافاصله بعد از زایش تقویت می کند.

● متابولیسم لیپید

سازگاری اصلی هموراتیک متابولیسم لیپید برای شیردهی، موبیلیزاسیون ذخایر چربی برای تامین کل نیازهای انرژتیک گاو طی یک دوره توازن منفی انرژی در اوایل دوره شیردهی می باشد. چربی بدن در داخل جریان خون در شکل NEFA[۱] موبیلیزه می شود. NEFA برای ساخت بیش از ۴۰ درصد چربی شیر طی اولین روزهای دوره شیردهی مورد استفاده قرار می گیرد (۱۲). ماهیچه اسکلتی مقداری از NEFA را برای سوخت استفاده می کند و به ویژه اگر ماهیچه اسکلتی وابستگی خود را به گلوکز به عنوان سوخت طی اوایل دوره شیردهی کاهش دهد. غلظت های NEFA پلاسما در پاسخ به افزایش انرژی مورد نیاز که با مصرف ناکامی خوراک همراهی می شود، ماده خشک مصرفی و غلظت های NEFA پلاسما معمولاً به طور معکوس با هم همبستگی دارند. مدارک قابل دسترس پیشنهاد می کنند که کبد NEFA را نسبت به عرضه آنها برداشت می کند (۱۰۷، ۱۱۱) ولی کبد به طور معمول ظرفیت کافی برای مصرف کردن NEFA به طور کامل از طریق صدور آن به داخل خون یا کاتابولیسم برای انرژی را ندارد. بنابراین گاوها در معرض تجمع NEFA به صورت تری گلیسرید در داخل کبد قرار دارند وقتی مقادیر زیادی از NEFA از بافت آدیپوز به داخل گردش خون آزاد می شود (۳۹).

احتمال دارد که مقداری تری گلیسرید در کبد تقریباً تمام گاوهای پر تولید، طی اولین چند هفته بعد از زایش تجمع یابد. آنچه که نامشخص است آن نقطه ای می باشدکه چربی شروع به داشتن اثرات زیان آور بر روی سایر فرآیندهای کبدی می کند. پیپن برنیک و رورتون (۲۰۰۳) گزارش کردند که یک همبستگی منفی (۴/۰-=r) بین تجمع تری گلیسرید در کبد ظرفیت تکه های کبد برای تبدیل پروپیونات به گلوکز در آزمایشگاه وجود دارد. کادورنیگا-والینو و همکاران (۱۹۹۷) اثبات نمودند که نفوذ لیپید سلولهای کبدی جدا شده ظرفیت گلوکو نئوژنز را از پروپیونات کاهش می دهد. یک آزمایش بعدی که مخلوط “فیزیولوژیکی”از اسیدهای چوب استفاده شد تعیین کرد که نفوذ لیپید سرعت های گلوکو نئوژنز را تحت تاثیر قرار نمی دهد. ولی ظرفیت اوره سازی را کاهش می دهد (۱۲۷).

پیچیدگی های کاهش ظرفیت اوره سازی روشن نیست، ولی مدارک محدودی پیشنهاد می کنند که این پدیده ممکن است در گاوهای شیری طی دوره انتقال اتفاق افتد. زو و همکاران (۲۰۰۰) تعیین کردند که غلظت های سطحی (پریفرال) آمونیاک دو برابر می شود وقتی که غلظت های تری گلیسرید طی اولین ۲ روز بعد از زایش افزایش می یابد. انکوباسیون آزمایشگاهی با کلرورآمونیوم به شدت ظرفیت سنتز گلوکز از پروپیونات سلولهای کبدی جدا شده را مهار می کند (۹۳). بنابراین قابل تصور است که مهار گلوکونئوژنز ممکن است در آزمایشگاه وقتی اتفاق افتد که تری گلیسرید در کبد تجمع می یابد. شاید این مکانیسم به وسیله عرضه آمونیاک به کبد تعدیل شود. کاربردهای بالقوه از این پژوهش برای مدیریت گاو شیری انتقالی در حول و حوش تغذیه کربوهیدرات و پروتئین متمرکز می شود. همان طوری که قبلاً بحث شد، مقادیر زیاد و مهمی از اسیدهای آمینه برای گلوکو نئوژنز مورد نیاز است. اما، این فرضیه را دادیم که پروتئین اضافی یا عرضه غیرهم زمان ازت شکمبه ای نسبت به عرضه کربوهیدارت ها ممکن است بار آمونیاکی را بر روی حیوان افزایش دهد و بدین وسیله ظرفیت کبد پرشده با تری گلیسرید را برای سنتزگلوکز تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر آن، ماهیت ویژه رابطه بالقوه بین ظرفیت گلوکز سازی و ظرفیت اوره سازی هنوز باید مقایسه شود.

● متابولیسم کلسیم

رین هاردت و همکاران (۱۹۸۸) اصول مکانیسم های همواستاتیک کلسیم، فسفر و منیزیم را در نشخوار کنندگان مرور کرده اند، و مرور دیگری از متابولیسم کلسیم و ویتامین D در گاوهای شیری توسط هورست و همکاران (۱۹۹۴) ارائه شده است. اسکلت به ترتیب حاوی ۹۹ و ۸۰ درصد از کل کلسیم و فسفر بدن می باشد. مخزن های کلسیم تحت کنترل همواستاتیک دقیق قرار دارد، در صورتی که مخزن فسفر کمتر تنظیم می شود. تحت شرایط فیزیولوژیک غیرالتهابی، غلظت های کلسیم و فسفر سرم تحت کنترل اندوکرینی هستند که در سطوح جذب روده ای، برداشت یا ذخیره در استخوان، باز جذب کلیوی و دفع ادرای، بازگشت بزاقی، ذخیره جنینی (حیوان آبستن)، ترشح شیر (حیوان شیرده)، و دفع مدفوعی تنظیم می شود. در غیاب التهاب، هرمون پاراتیرویید و ۱، ۲۵- دی هیدروکسی ویتامین D در کل برای مخزن خارج سلولی محافظت کننده هستند و مسئول افزایش جذب روده ای و باز جذب کلیوی کلسیم، و بازبرداشت کلسیم و فسفر از استخوان هستند. اگرچه هرمون پاراترویید به مخزن خارج سلولی فسفات از طریق بازبرداشت از استخوان می افزاید، ولی آن در واقع دفع کلیوی فسفات را افزایش می دهد و به طور معنی داری، ترشح فسفات بزاقی را افزایش می دهد. پروتئین- مربوط به هرمون پاراترویید ممکن است همچنین برای ترشح کلسیم (علاوه بر منیزیم و فسفر) به داخل شیر حیوانات شیرده اهمیت داشته باشد (۱۳۰). کلسی تونین به وسیله غده ترویید در پاسخ به کلسیم بالا رفته سرم ترشح می شود و منجر به افزایش ذخیره معدنی استخوان، کاهش جذب روده ای و افزایش دفع اداری کلسیم می شود. مطالعه گاوهای پستان برداشت شده (۵۰) نشان داد که غده پستانی و لاکتوژنز همزمان با آن به طور کامل مسئول هیپوکلسیمی حول و حوش زایش می باشند. در مقابل، غلظت فسفر سرم بدون توجه به برداشت پستان کاهش یافت، که نشان می دهد عواملی به غیر از تولید شیر در زمان زایش مسئول کمبود فسفر خون (هیپوفسفاتمیا) حول و حوش زایش می باشد.

اگرچه غلظت های گردش خون هرمون های تنظیم کننده، اطلاعاتی درباره همواستازیز ماکرو مینرال به دست می دهد، ولی این داده ها ممکن است به تنهایی برای روشن کردن مکانیسم های سؤ تنظیم ماکرومینرال ناکافی باشد. برای مثال، غلظت های پلاسمای هورمون پاراترویید (۸۴) و ۱، ۲۵- دی هیدروکسی ویتامین D (۶۴) در واقع بالا می روند. در حالی که غلظت کلسی تونین پلاسما بلافاصله پیش، و طی بیشتر موارد هیپوکلسیمی فلجی زایمان در گاوهای شیری کاهش می یابد (۸۳). از این رو، عواملی در سطح بافت به غیراز غلظت های هرمونی نظیر تعداد گیرنده ها، میل به اتصال، پاک شدن هرمون، و علامت دادن بعد از اتصال به گیرنده، ممکن است همچنین طی موارد سوء تنظیم ماکرومینرال تحت تاثیر قرار گیرد( ۶۲ ). راهبردهای تغذیه ای برای حداقل کردن هیپوکلیسمی حول و حوش زایش بر اساس دست کاری این نقاط- کنترل اندوکرینی توسط مهمترین مکانیسم های جذبی و بارداشت متابولیسم ماکرومینرال می باشد، به طوری که گاو بتواند به طور مؤثرتری دوره توازن منفی مواد مغذی را همراه با آغاز دوره شیردهی مدیریت کند (۶۳).

● مدیریت تغذیه ای برای تقویت سازگاری های متابولیکی دوره انتقال

▪ راهبردهای گروه بندی

هدف اصلی از راهبردهای مدیریت تغذیه ای گاوهای شیری طی دوره انتقال باید تقویت سازگاری های متابولیکی فوق الذکر باشد. استاندارد صنعتی مدیریت تغذیه ای گاوهای شیری طی دوره خشکی دارای یک برنامه تغذیه ای دو گروهی می باشد. انجمن تحقیقات ملی (۲۰۰۱) توصیه نموده است که یک جیره غذایی حاوی تقریباً ۲۵/۱ مگاکالری انرژی خالص شیردهی در هر کیلوگرم باید از زمان خشک کردن تا زمان تقریباً ۲۱ روز قبل از زایش خورانیده شود و یک جیره ای که حاوی ۵۴/۱ تا ۶۲/۱ مگاکالری انرژی خالص شیردهی در هر کیلوگرم طی آخرین سه هفته پیش از زایش خورانیده شود. دلیل اصلی برای خورانیدن یک جیره کم انرژی طی اوایل دوره خشکی حداقل کردن افزایش امتیاز وضعیت بدنی طی دوره خشکی می باشد. بنابراین، دنن و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کرده اند که عرضه انرژی اضافی به گاوهای شیری طی دوره اوایل خشکی ممکن است اثرات باقمانده زیان آوری طی اوایل دوره شیرهی بعدی داشته باشد. ماهیت این اثرات باقیمانده معلوم نیست، اما می توان تصور کرد که اثرات از طریق ماشین متابولیکی مسئول برای پاسخ گویی بافت به سیگنال های اندوکرین طی اواخر دوره قبل از زایش میانجیگری می شود.

در کل، اطلاعات قابل دسترس، خورانیدن جیره پرانرژی برای ۲ تا ۳ هفته قبل از زایش را تقویت می کند (۷۹،۲۴،۲۳). نتایج حاصل از ۲ تا از این آزمایشها اثرات منفی ویژه- مزرعه را روی تولید و سلامت بعدی گاوها در صورتی که به گاوها جیره پردازش انرژی برای کل دوره خشکی (۲۳) یا به طور متوسط ۳۷ روز قبل از زایش خورانیده شود نشان دادند (۷۹). این پاسخ ها با اثرات باقیمانده خورانیدن بیش از حد انرژی طی اوایل دوره خشکی توضیح داده شده توسط دنن و همکاران (۲۰۰۳) مطابقت می کند.

علاوه بر آن، نتایج اخیر (۲۳) مدیریت کردن گاوها را برای نیل به امتیاز وضعیت بدنی تقریباً ۳ در زمان خشک کردن بیشتر از امتیاز وضعیت بدنی ۵/۳ تا ۷۵/۳ مرسوم تأکید دارد- شاید تا حدودی مربوط به کاهش ماده خشک مصرفی که با امتیاز وضعیت بدنی بالاتر طی دوره پیش از زایش همراه است (۵۷). پژوهشهای انجام شده با تکرار محدود، افزایش ماده خشک مصرفی و تولید شیر را برای گاوها با وضعیت بدنی ۲ تا ۵/۲ در زمان زایش در مقابل گاوهایی با امتیاز وضعیت بدنی ۵/۳ تا ۴ بر اساس یک مقیاس چهار امتیازی را نشان دادند (۴۳،۴۴،۱۳۳،۴۲) این نتایج نیز با نتایج دومسکیو و همکاران (۱۹۹۷) مطابقت دارد، آنها گزارش کردند که اگر امتیاز وضعیت بدنی گاوها در زمان خشک کردن افزایش یابد، تولید شیر طی اولین ۱۲۰ روز دوره شیردهی کاهش می یابد. بنابراین، گاوهای لاغرتر که امتیاز وضعیت بدنی آنها طی دوره خشکی بیشتر می شود، شیر بیشتری طی اولین ۱۲۰ روز دوره شیردهی تولید می کنند. در مجموع، نتایج منتشر شده در مقاله های علمی این فرضیه را تأیید می کنند که گاوها با امتیاز وضعیت بدنی کمی پایین تر نسبت به گاوها با امتیاز وضعیت بدنی بیشتر در داخل یک سیستم مدیریتی انتقال، خوب مدیریت شده احتمال بیشتری دارد که یک نتیجه مثبت در دوره انتقال داشته باشند. که به تمایل ذاتی آنها به داشتن ماده خشک مصرفی افزایش یافته و افزایش بالقوه تولید شیر طی اوایل دوره شیردهی مربوط است.

راهبردها برای تأمین گلوکز مورد تقاضا و کاهش عرضه NEFA طی دوره انتقال.

▪ فرموله کردن کربوهیدرات جیره قبل از زایش

تحقیقات قابل توجهخی برای آزمون تغذیه کربوهیدرات گاوهای شیری طی دوره خشکی، به ویژه در رابطه با NFC[۲]جیره غذایی انجام شده است. یک فرضیه که دائماً در مقاله های علمی وجود دارد (۱۰۸) این است که جیره هایی با NFC بالاتر از جیره های مرسوم گاو خشک باید قبل از زایش بوسیله رشد و توسعه پرزهای شکمبه ای برای جذب کافی اسیدهای چرب فرار تولید شده طی تخمیرات شکمبه ای خوارنیده شود. این ایده بر اساس یک آزمایش بود که در آن گاوهای خشک از یک جیره حاوی مقدار زیادی لوفه کم کیفیت به یک جیره حاوی بسیار زیاد غلات عادت داده شوند تغذیه شده با جیره های معمولی تر طی دوره قبل از زایش تغییرات معنی داری در اپیتلیوم شکمبه ای ندارند. صرف نظر از اثر بر روی اپیتلیوم شکمبه خورانیدن جیره های حاوی نسبت های بالاتری از NFC باید سازگاری میکروبی شکمبه را به سطوح NFC معمول جیره های خورانیده شده طی دوره شیردهی تشویق کند و افزایش مقادیر پروپیونات را برای تقویت گلوکو نئوژنز فراهم سازد و پروتئین میکروبی (به شرطی که جیره حاوی پروتئین قابل تجزیه شکمبه ای کافی باشد) برای تقویت مقدار پروتئین مورد نیاز برای نگهداری، آبستنی و رشد و نمو پستان می باشد.

نتایج حاصل از ۷ آزمایش انجام یافته طی ۱۰ سال گذشته که بر روی درصد Nfc جیره قبل از زایش متمرکز شدند در جدول ۱ خلاصه شدند. اگرچه محتوی هر دو جیره های کم NFC و پر NFC پیش از زایش به طور قابل توجهی در میان آزمایشات تغییر می کند، بیشتر این مطالعه ها یک یا چند برآیند مثبت گزارش کرده اند، وقتی که جیره با NFC بالاتر نسبت به جیره با NFC پایین تغذیه شده است. بیشتر این محققان افزایش ماده خشک مصرفی پیش از زایش را در پاسخ به افزایش دادن NFC جیره پیش از زایش گزارش کرده اند. این نتایج با نتایج خلاصه شده سری داده های هایرلی و همکاران (۲۰۰۲) مطابقت دارد، که آنها گزارش کردند ماده خشک مصرفی پیش از زایش به طور مثبت با درصد NFC جیره پیش از زایش همبستگی دارد.

۱) کربوهیدارت غیرالیافی: ، براساس NRC (۲۰۰۱) درصد NFC جیره غذایی فقط یک عامل است که روی قابلیت تخمیر شکمبه ای کربوهیدرات ها در جیره غذایی اثر دارد. مطابقاً، توجه تحقیقات بر روی قابلیت تخمیر یک غلظت معین از NFC در جیره های خورانیده شده طی هر دو دوره پیش از زایش و بلافاصله بعد از زایش متمرکز شده است.

دنن و همکاران (۱۹۹۹) گزارش کرده اند که افزایش دادن قابلیت تخمیر NFC در جیره پیش از زایش به وسیله جایگزین کردن ذرت بلغور شده با ذرت ورقه شده با بخار (۳۹ درصد کل NFC جیره غذایی) میل به افزایش دادن ماده خشک مصرفی دوره پیش از زایش، تولید بعد از زایش و غلظت های انسولین پلاسما طی دوره بلافاصله بعد از زایش را داشت. غلظت های NEFA طی دوره پیش از زایش به وسیله افزایش دادن مقدار کربوهیدرات قابل تخمیر مصرفی کاهش یافته است. اوردوی و همکاران (۲۰۰۲) جیره هایی که حاوی تقریباً ۳۶درصد NFC طی دوره پیش از زایش بود خورانیدند و ۷/۲ درصد ماده خشک جیره غذایی به صورت دانه ذرت آسیاب شده را با ساکاروز جایگزین کردند. خورانیدن ساکاروز تمایل افزایش غلظت های گلوکز پلاسما طی دوره پیش از زایش داشت، ولی توان تولیدی در حول و حوش زایش یا غلظت های NEFA را طی دوره های پیش از زایش یا بعد از زایش تحت تاثیر قرار نداد. بیشتر آزمایش های توضیح داده شده در فوق درصد NFC و غلظت انرژی جیره پیش از زایش را دستکاری کردنده اند، یعنی افزایش درصد NFC جیره غذایی را همزمان با انرژی خالص شیردهی جیره غذایی افزایش داده است و آن گاوهایی که به طور معمول جیرة حاوی NFC بالاتر را بیشتر مصرف کرده اند، انرژی بیشتر نیز طی دورة پیش از زایش مصرف کرده اند. آنها غلظت NFC را در جیره مستقل از انرژی قبل از زایش امتحان کردند، به طور ویژه، اثر انرژی حاصل از NFC براساس نشاسته سایر منابع کربوهیدراتها مقایسه کرداند (۱۲۱ و ۱۲۲). علاقه ویژه آن بود که خورانیده یک جیره غنی از منابع الیاف غیرعلوفه ای (از قبیل ؛ تفاله چغندر قند، پوسته سویا) به عنوان یک منبع NFC به شدت قابل هضم ممکن است بر روی توان تولیدی و متابولیسم طی دوره حول و حوش زایش اثر داشته باشد. جیره غنی از NFC حاوی ۵۹/۱ مگاکالری خالص شیردهی در هر کیلو گرم، ۴۰ درصد NFC و ۲۸ درصد نشاسته بود. منبع غنی از الیاف غیر علوفه ای، حاوی ۵۴/۱ مگاکالری انرژی خالص شیردهی در هر کیلو گرم، ۳۴ درصد NFC و ۱۸ درصد نشاسته بود. ماده خشک مصرفی بین این تیمار آزمایشی طی دوره قبل از زایش و بعد از زایش متفاوت نبود، و سایر جنبه ها توان تولیدی و متابولیسم، از جمله دنیامیک اثر انسولین و دسترسی گلوکز در پاسخ به چالش گلوکز، واقعاً به وسیله منبع کربوهیدرات جیره در جیره قبل از زایش تحت تاثیر قرار نگرفت.

اگرچه دسترسی به اثر انرژی اضافی در این آزمایش وجود نداشت (۱۲۱ و ۱۲۲)؛ ولی نتایج اشاره بر این دارد که در کل اثرات مثبت بر روی توان تولیدی و متابولیسم ناشی از خورانیدن جیره هایی که به طور متوسط از لحاظ NFC بالاتر هستند. طی دوره قبل از زایش به انرژی اضافی حاصل از کربوهیدارت بیشتر از خود NFC جیره مربوط می شود. بنابراین یک NFC معین جیره قبل از زایش ممکن است بدون دلیل خوبی کانون تحقیقات و همچنین فرموله کردن عملی جیره را در صنعت گاو شیری به خود معطوف کرده باشد این تصور موافق با نتایج اخیراً گزارش شده توسط پیکت و همکاران (۲۰۰۳) می باشد، آنها اثرات مثبت بر روی متابولیسم و توان تولیدی را وقتی که NDF حاصل از علوفه با NDF حاصل از منابع الیاف غیر علوفه ای در جیره های خوراندیده شده طی دوره قبل از زایش جایگزین شده اند را اندازه گیری کرده اند.

▪ افزودن مستقیم پیش ماده گلوکز ساز

پروپیلن گلیکول یک پیش ماده گلوکز ساز است که برای سالهای بسیاری به عنوان یک نوشیدنی خوراکی در درمان کتوز به کار می رود. پژوهش های قبل دسترس به طور موافق کاهش غلظت NEFA را در پلاسما و کاهش غلظت های BHBA[۳] را در پلاسما در پاسخ به پروپیلن گلیکول تجویز شده به صورت نوشیدنی معمولاً اثبات نموده اند. (۱۲۸، ۵۵، ۴۱، ۱۸، ۲۲، ۱۲۶و ۱۰۰) وارد کردن پروپیلن گلیکول به داخل جیره کاملاً مخلوط غلظت های NEFA و BHBA را در پلاسما تحت تاثیر قرار نداد (۲۲).اخیراً، استوکز و گوف (۲۰۰۱) گزارش کردند که تجویز یک نوشیدنی خوراکی از پروپیلن گلیکول برای دو روز که از زایش شروع می شود غلظت NEFA را در پلاسما کاهش دادو تولید شیر را طی اوایل دوره شیردهی افزایش داد. آزمایشهای بعدی که در آنها پروپیلن گلیکول به صورت یک نوشیدنی که از زایش شروع می شود برای ۲ روز (۱۳۶) یا ۳ روز (۷۴) یا به صورت ترکیبی از نوشیدنی تجویز شده برای سه روز که از زایش شروع می شود (۱۳۵) هیچ پاسخ تولیدی برای نوشیدنی پروپیلن گلیکول گزارش نکرده اند. در کل تحقیقات تایید می کنند که تجویز قرص پروپیلین گلیکول منجر به اثرات نسبتاً کم بر روی متغییرهای متابولیکی خواهد شد. اما، فقدان پاسخ های تولیدی موافق در میان آزمایش ها نشان عدم تجویز روزمره پروپیلن گلیکول را دیکته می کند.

مکمل های پروپیونات که حاوی پروپیونات کمپلکس شده با کلسیم یا عناصر کم مصرف است بالقوه می توانند برای عرضه سوبسترا جهت گلوکو نئوژنزکبدی به کار می روند. پاسخ های منتشر شده نسبت به افزودن مکمل های پروپیونات در حول و حوش زایش مختلف است. بورهنس و بل (۱۹۹۸) گزارش کردند افزودن روزانه ۳۰۰ گرم پروپیونات کلسیم به جیره بعد از زایش تولید شیر بعد از زایش یا غلظت های NEFA پلاسما را تحت تاثیر قرار نداد. ماندبیو و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کردند که خوارنیدن تقریباً ۱۱۰ گرم در روز از یک مکمل پروپیونات در مزرعه تجاری تولید شیر را تحت تاثیر قرار نداد، ولی به طور زود گذر غلظت های NEFA پلاسما و امتیاز کتونی ادرار را کاهش داد. بیم و همکاران (۲۰۰۳) تعیین کردند که خورانیدن روزانه ۵/۱۱۳ گرم پروپیونات کلسیم طی دوره انتقال مقدار ماده خشک مصرفی، تولید شیر یا غلظت های BHBA پلاسما را متاثر نکرد. استوکز و گوف (۲۰۰۱) گزارش کردند که طی اوایل دوره پس از زایش نوشیدن ۶۸/۰ کیلوگرم پروپیونات کلسیم دو بار در روز تولید شیر اوایل دوره شیردهی، یا غلظت های NEFA و BHBA را در پلاسما متاثر نکرد. تا حدودی دلیل فقدان پاسخ اندازه گیری شده به مکمل پروپیونات می تواند مربوط به مقدار پروپیونات عرضه شده نسبت به مقدار تولید شده در شکمبه باشد. گاوهای اواسط دوره شیردهی مصرف کننده ۱۶ کیلوگرم ماده خشک در روز جیره حاوی ۵۵ درصد علوفه بود تقریباً ۱۰۰۰ گرم پروپیونات در شکمبه تولید کردند (۸). گاوهایی که این جیره را دریافت کردند در اواین هفته شیردهی به طور معمول یک مقدار قابل مقایسه از یک جیره را مصرف خواهند کرد. افزودن مکمل پروپیونات اضافی احتمالاً فقط یک سهم کوچکی از کل عرضه پروپیونات به گاو خواهد داشت. چون استوکز و گوف (۲۰۰۱) پاسخ های متابولیکی را تعیین نکردند (کاهش غلظت های NEFA و BHBA در پلاسما) در پاسخ به تجویز دهانی یک قرص (۶۸/۰ کیلو گرم) از پرویونات کلسیم اورتون و والدرون (۲۰۰۴) به این نتیجه رسیدند که ممکن است تفاوتهایی در متابولیسم شکمبه ای یا کنتیک هضم پروپیلن گلیکول و مکمل های پروپیونات موجود باشد. در کل، تحقیقات موجود استفاده از مکملهای پروپیونات را در داخل TMR یا از طریق قرص تایید نمی کند.

موننسین عرضه شده در شکل کپسول با آزاد شدن کنترل شده (CRC) طی دوره انتقال و اوایل دوره شیردهی نشان داده شده است که بروز کتوز تحت حاد را در گاوهای شیری تا ۵۰ درصد کاهش می دهد (۳۸). فزون بر کاهش غلظت های BHBA سرم بعد از زایش، گاوهای دریافت کننده موننسین CRC افزایش غلظت های گلوکز سرم را نیز در دوره بعد از زایش داشتند (۳۷). گاوهای بیش از حد چاق (۴BCS> در ۲۱ روز قبل از زایش مورد انتظار) دریافت کننده موننسین CRC به طور معنی داری تولید شیر بیشتری نسبت به گاوهای شاهد بدون مکمل موننسین در طی اوایل دوره شیردهی تولید کردند (۳۶). در یک آزمایش بعدی، گاوهای دریافت کننده موننسین CRC غلظت های کاهش یافته NEFA گردش خون طی اولین هفته بعد از زایش با تجویز موننسین تحت تأثیر قرار نگرفت (۳۵). در مقابل گاوهای دریافت کننده روزانه ۳۰۰ میلی گرم موننسین از ۲۸ روز قبل از زایش تازایش غلظت های NEFA و گلوکز را طی دوره قبل از زایش در مقایسه با شاهدها تغییر ندادند؛ اما، گاوهای دریافت کننده روزانه ۳۰۰ میلی گرم موننسین در جیره قبل از زایش به طور معنی داری غلظت های NEFA گردش خون پایین تری در هفته اول بعد از زایش داشتند (۱۳۴).

همان طوری که با گوساله ها نراخته در حال رشد ثابت شد، اثر خالص موننسین در داخل شکمبه می باشد به طوری که عرضه پروپیونات و یازده انرژتیک کل تخمیراشکمبه ای افزایش می یابند (۵). اگرچه این مکانیزم با مشاهدات در مورد افزایش غلظت های گلوکز خون و کاهش بروز کتوز تحت حاد فوق الذکر سازگار است، ولی مارکانتو ناتوس و همکاران (۲۰۰۲) تعیین کردند که تولید شکمبه ای پروپیونات قبل از زایش با خورانیدن روزانه ۳۰۰ میلی گرم موننسین طی دوره قبل از زایش گاوهای شیری تحت تأثیر قرار نگرفت. علاوه بر آن فقط اثرات نسبتاً کم موننسین روی کنتیک گلوکز بر روی دوره قبل از زایش اندازه گیری گردید (۴). معلوم نیست که آیا این اثر متابولیکی بر روی کتوز تحت حاد و تولید شیر به طور مستقیم از طریق متابولیسم گلوکز یا متابولیسم NEFA میانجیگری می شود. اما تحقیقات تأثیر سازگاری از تجویز موننسین به صورت یک CRC یا بصورت سرک را تقویت می کند. با وجود نوسانات در ماده خشک مصرفی در طی دوره قبل از زابش معلوم نیست که آیا وارد کردن موننسین در TMR به اندازه تجویز موننسین از طریق CRC موثر خواهد بود یا نه.

▪ چربی افزوده شده در دوره انتقال

پیشنهاد شده بود که چربی غذایی به کاهش غلظت های NEFA و پیش گیری از بروز کتوز کمک می کند (۷۲). اسیدهای چرب زنجیر بلند جیره غذایی به داخل سیستم لنفی جذب می شوند و بار اول از طریق کبد نمی گذرند. این چربی می تواند از طریق بافت های سطحی و غده پستانی انرژی تأمین کند. فرضیه کرن فیلدز این بود که افزایش قابلیت دسترسی به نوبه خود موبیلیزاسیون چربی های بدن و غلظت های NEFA را کاهش می دهد. صرف نظر از اطلاعات قابل دسترس (۱۲۰،۵۲،۱۷،۳۲،۱۵) که نشان می دهد چربی افزوده خورانیده شده به گاوها طی دوره قبل از زایش غلظت های NEFA پلاسما را کاهش نداد، ولی برتری این فرضیه توسط انواع علاقه های تجاری در گاوهای صنعتی ادامه دارد. گروم و همکاران (۱۹۹۶) تعیین کردند خوراندن چربی (۷/۶ درصد ماده خشک جیره) به گاوها در طی کل دوره خشکی واقعاً تجمع تری گلیسیریدها را در کبد طی دوره بلافاصله نزدیک زایش منسوخ نمود، اما گاوهای تغذیه شده با چربی کاهش ماده خشک مصرفی را طی دوره خشکی داشتند. یک ازمایش بعدی (۳۲) تعیین کرد که کاهش در تری گلیسرید کبد اکثراً به کاهش ماده خشک مصرفی گاوهای تغذیه شده با چربی افزوده شده طی دوره خشکی نسبت داده می شود. همان طوری که در بالا نشان داده شد دوی پیل و همکارات (۲۰۰۲) گزارش کردند که گاوهایی با جیره های غنی از انرژی طی دوره قبل از زایش کاهش غلظت های NEFA پلاسما را در حول و حوش زایش داشتند و تمایل به داشتن غلظت های کاهش یافته تری از گلیسرید کبد بعد از زایش داشتند. افزایش در انرژی جیره قبل از زایش بوسیله ترکیبی از افزودن NFC همچون گزارش شده در بالا و بوسیله اضافه کردن پیه آب شده در سطح ۲/۲ درصد ماده خشک بدست آمد. مزیت نتایج گزارش شده فوق پیشنهاد می کند که نتایج دوی پیل و همکاران (۲۰۰۲) به عنوان یک نتیجه از تغییرت انجام یافته از NFC جیره نه در چربی جیره غذایی اتفاق افتاده است.نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 24 دی 1389 09:12 ب.ظ

buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:27 ب.ظ

You said it adequately..
purchasing cialis on the internet cialis for bph buy online cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho tadalafil 20mg cialis generico online 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis review uk tesco price cialis cialis generico en mexico
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:55 ق.ظ

Seriously many of terrific data.
cialis sans ordonnance canadian cialis side effects for cialis cialis 5mg billiger canadian cialis click here cialis daily uk prescription doctor cialis cialis from canada cialis for sale in europa price cialis per pill
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:46 ق.ظ

This is nicely expressed. .
enter site 20 mg cialis cost achat cialis en europe cialis uk buy cialis enter site 20 mg cialis cost look here cialis cheap canada venta cialis en espaa cialis pills in singapore cialis prezzo al pubblico cialis price thailand
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:12 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis cipla best buy only now cialis 20 mg cialis 30 day sample cialis kamagra levitra india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland buying brand cialis online cialis generika does cialis cause gout link for you cialis price
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:23 ق.ظ

Many thanks, Ample posts.

generic cialis review uk cialis pills in singapore prix de cialis cialis prezzo di mercato miglior cialis generico cilas generic cialis in vietnam cialis 5mg prix cialis name brand cheap cialis australia org
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 10:37 ب.ظ

Superb write ups. Cheers.
prezzo cialis a buon mercato viagra cialis levitra cialis pills only now cialis 20 mg cialis vs viagra weblink price cialis generic cialis tadalafil generic cialis pro only now cialis for sale in us cialis pills in singapore
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Fantastic stuff. Thank you.
buy cialis cialis 200 dollar savings card we like it cialis price generic cialis pro cialis cipla best buy calis only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci miglior cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:05 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of stuff.

fast cialis online cialis generique cialis 30 day trial coupon cialis 100 mg 30 tablet click here cialis daily uk cialis for daily use dosagem ideal cialis viagra vs cialis buy cialis online nz cialis generico milano
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:12 ق.ظ

Great info. Regards.
when will generic cialis be available cialis venta a domicilio online cialis cialis in sconto cialis generika in deutschland kaufen prices for cialis 50mg low cost cialis 20mg enter site very cheap cialis cialis en mexico precio we recommend cialis info
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You actually mentioned it fantastically.
interactions for cialis viagra cialis levitra side effects for cialis we recommend cheapest cialis interactions for cialis tadalafil 20 mg we like it cialis price the best choice cialis woman side effects for cialis if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:58 ق.ظ

Very good info. Thanks a lot.
precios de cialis generico buy cheap cialis in uk callus cialis price in bangalore we choice free trial of cialis click now buy cialis brand low dose cialis blood pressure generic cialis pill online side effects of cialis no prescription cialis cheap
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:44 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
tesco price cialis we recommend cialis best buy cialis patent expiration cialis 50 mg soft tab cialis daily dose generic wow cialis 20 cialis 05 buy brand cialis cheap cialis daily cialis 100 mg 30 tablet
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Appreciate it. Loads of content!

we recommend cialis info bulk cialis canadian drugs generic cialis cialis online cialis rezeptfrei cialis generika in deutschland kaufen cialis online ou trouver cialis sur le net acheter du cialis a geneve tadalafil
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:46 ب.ظ

Appreciate it. A lot of data!

cialis bula sublingual cialis online cialis australia org generic cialis in vietnam cialis daily dose generic acheter cialis meilleur pri acheter cialis meilleur pri cialis prices fast cialis online cialis side effects dangers
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Truly many of helpful facts.
cialis sale online only best offers cialis use costo in farmacia cialis cialis super acti price cialis wal mart pharmacy cialis cost cialis price thailand callus callus cialis kamagra levitra
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:40 ب.ظ

Superb stuff, Appreciate it.
weblink price cialis how do cialis pills work cialis pills cialis 5 mg funziona sublingual cialis online cialis coupon cialis in sconto does cialis cause gout viagra vs cialis vs levitra cialis free trial
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:43 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it!
cialis wir preise buy name brand cialis on line prix de cialis cialis et insomni comprar cialis 10 espa241a buying cialis in colombia buy online cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg billiger cialis generico postepay
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 04:36 ب.ظ

Appreciate it. A lot of forum posts!

precios de cialis generico tadalafil buying brand cialis online purchase once a day cialis cialis generique pastillas cialis y alcoho cialis side effects achat cialis en suisse cialis dosage cialis soft tabs for sale
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 02:49 ب.ظ

Kudos! Numerous posts.

drugs for sale buy viagrow pro canadianpharmacy canadian pharmacy buy viagra online usa online pharmacies india canada drugs online canadian pharmaceuticals stocks are canadian online pharmacies safe northwest pharmacies online
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:26 ق.ظ

Great data. Cheers!
price cialis per pill purchasing cialis on the internet cialis 5 mg effetti collateral cialis 50 mg soft tab cialis pills boards cialis prezzo al pubblico cialis patentablauf in deutschland cialis cost cialis venta a domicilio cialis online
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:19 ب.ظ

With thanks. An abundance of data!

recommended site cialis kanada price cialis per pill cialis lilly tadalafi no prescription cialis cheap interactions for cialis cialis professional from usa only best offers 100mg cialis cialis generika cialis 5 mg effetti collateral generic cialis at the pharmacy
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:25 ب.ظ

You have made your point quite clearly!!
cialis 5 mg effetti collateral generic low dose cialis cialis sale online tesco price cialis cipla cialis online il cialis quanto costa brand cialis nl cialis generico postepay cialis generico prices on cialis 10 mg
viabiovit.com/cheap-viagra-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:38 ق.ظ

You actually reported that superbly.
how to order viagra online buy prescription viagra order viagra usa purchase of viagra price on viagra how can i buy viagra buy viagra superdrug buy viagra cheapest buy female viagra buy levitra viagra
Generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:10 ق.ظ

Wow plenty of good facts.
tesco price cialis online prescriptions cialis cialis savings card tadalafil cialis in sconto cialis rckenschmerzen cialis alternative cialis rezeptfrei cialis pills price each cialis prices
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:10 ب.ظ

Thanks a lot. I value this.
generic cialis at the pharmacy link for you cialis price low dose cialis blood pressure order cialis from india interactions for cialis buy cialis sample pack canadian cialis cialis arginine interactio cialis lowest price cialis price thailand
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:56 ب.ظ

Really lots of helpful tips!
cialis lowest price generic cialis pro side effects for cialis cialis reviews how does cialis work cost of cialis cvs wow cialis 20 cialis kaufen acheter cialis kamagra cialis price thailand
Buy viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:58 ق.ظ

You actually stated this wonderfully!
where to buy viagra without prescription how to buy real viagra online viagra cheap online how to buy viagra online uk viagra online buy viagra low cost buy levitra viagra buy pharmaceutical viagra order online pharmacy where can i buy viagra without
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:19 ق.ظ

Effectively voiced indeed. .
cialis canada click here to buy cialis generic cialis tadalafil recommended site cialis kanada recommended site cialis kanada look here cialis order on line enter site 20 mg cialis cost the best site cialis tablets cialis 10mg prix pharmaci cialis en 24 hora
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 06:34 ق.ظ

Amazing loads of beneficial data!
compare prices cialis uk sialis brand cialis generic cialis 5mg billiger cialis generique cialis free trial usa cialis online chinese cialis 50 mg purchase once a day cialis free generic cialis
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:31 ق.ظ
این مقاله به بازدیدکنندگان اینترنتی برای ایجاد وبلاگ جدید یا حتی یک وبلاگ از ابتدا تا انتها کمک خواهد کرد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30