تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - تاثیر سیلاژ زیتون فرآیند شده با اوره،ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر روی تولید شیر گاو های شیرده هلشتاین


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تاثیر سیلاژ زیتون فرآیند شده با اوره،ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر روی تولید شیر گاو های شیرده هلشتاین

مصطفی مشکور[1]، محمد علی جعفری[2]، کاوه جعفری خورشیدی[3]

[1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر.                           

2 -استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

3 - استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

 

www.mostafa.mashkoor64@yahoo.com

 

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از تفاله زیتون سیلو شده با اوره، ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر میزان تولید شیر گاو های شیرده هلشتاین انجام گرفت.این آزمایش از ابتدای آبان تا پایان دی ماه سال 1389 در دامداری 400 راسی برادران درازگیسو واقع در روستای مرزنکلاته گرگان به انجام رسید ، بدین منظور از 4 راس گاو شیرده هلشتاین  که همگی شکم دوم بودند با میانگین وزن  50±600 کیلوگرم و تولید شیر 20±1 کیلو گرم در قالب طرح آماری مربع لاتین(4×4) استفاده شد.جیره های غذایی شامل: تفاله زیتون فرآیند نشده(تیمار شاهد)، تفاله زیتون فرآیند شده با اوره،تفاله زیتون فرآیند شده با ملاس،تفاله زیتون فرآیند شده با پلی اتیلن گلیکول بودند. طول هر دوره آزمایش 21 روز که شامل 14 روز عادت دهی و 7 روز آزمایش بود.شیردوشی به صورت دوبار در روز انجام می گرفت و در پایان  هر روز در دوره اصلی آزمایش میزان شیر تولید شده هر گاو محاسبه می گشت . داده های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری SAS (1996)آنالیز شدند و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال (p<0/05) انجام گرفت. نتایج نشان داد استفاده تفاله زیتون فرآوری شده با پلی اتیلن گلیکول نسبت به تفاله فرآوری نشده باعث افزایش معنی داری  (p<0/05)بر روی تولید شیر می شود.

کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلیکول،تفاله زیتون،تولید شیر،گاو